Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego atmaia.pl | Towary i Usługi

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Atmaia pod adresem www.atmaia.pl. Sklep prowadzony jest przez Atmaia S.C. Dariusz Chwiejczak, Marta Kuśpit, z siedzibą przy ul. Staszica 13, 05-822 Milanówek, NIP 5291839140, REGON 521074222, zwaną dalej Sprzedawcą.

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, treści na Stronie Internetowej, wyglądu sklepu, a także do formularzy i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej MS Edge 100; Google Chrome 39; FireFox 34; Opera; Apple Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca wymagane pliki „cookies”.

 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta email.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 2 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie lub dostępności miejsc na wydarzenia lub szkolenia i możliwości realizacji zamówienia.

 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Usług będących przedmiotem zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. W kolejnym kroku Sprzedawca przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 5. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, przy użyciu platformy płatności internetowych
  b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu, przy użyciu przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę w kontakcie zwrotnym

 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru lub usługi. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru lub usługi, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu lub usługi, termin i sposób dostawy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę lub za Usługę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

§ 3 Wydarzenia i szkolenia

 1. Organizatorem i sprzedawcą wydarzeń i szkoleń jest Atmaia S.C. Dariusz Chwiejczak, Marta Kuśpit, z siedzibą przy ul. Staszica 13, 05-822 Milanówek, NIP 5291839140, REGON 521074222. 

 2. Organizator dołoży wszelkich starań, by dostarczyć Klientowi szczegóły wydarzenia przed dokonaniem przez Klienta zakupu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia lub prowadzących szkolenie, jeżeli uprzednio podana lokalizacja i prowadzący staną się niemożliwi do dostarczenia. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez email w przypadku koniecznych zmian w wydarzeniu.

 3. W przypadku anulacji udziału w wydarzeniu przez klienta, zastosowanie mają zapisy §4.

§ 4 Odstąpienie od umowy sprzedaży - Anulacje

 1. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu), bądź w przypadku gdy nie ma miejsc na wybrane przez Klienta wydarzenie lub szkolenie, lub w przypadku gdy wykonanie wybranej przez Klienta usługi stanie się niemożliwe, i nie ma możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar - sklep poinformuje o tym Klienta oraz zwróci klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia towaru w Sklepie, Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu przez e-mail.

 3. W przypadku zamówienia w Sklepie Usługi, tj. udziału w wydarzeniu, lub szkoleniu (z wyjątkiem wydarzeń i szkoleń dostarczanych całkowicie poprzez Internet w formie webinarów), stosuje się następujące zasady zwrotu płatności:

a) Do 30 dni przed – całkowity zwrot należności.

b) 15 do 29 dni przed – zwrot 50% należności.

c) 1 do 14 dni przed – brak zwrotu.

d) Nie stawienie się na warsztatach – bez zwrotu należności.

4. W przypadku zamówienia w Sklepie Usługi, tj. udziału w wydarzeniu, lub szkoleniu z udziałem Dr. Bradleya Nelsona, stosuje się następujące zasady zwrotu płatności:

a) Do 30 dni przed – zwrot 50% należności.

b) Mniej niż 30 dni przed lub niestawienie się na wydarzeniu -  bez zwrotu należności.

5. W przypadku zamówienia w Sklepie wydarzenia lub szkoleń dostarczanych całkowicie poprzez Internet w formie webinarów, Klient otrzyma pełen zwrot w przypadku anulowania udziału w wydarzeniu do 24h przed momentem rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku nieobecności na wydarzeniu bez uprzedniej anulacji, Klientowi nie przysługuje zwrot płatności.

6. W przypadku zamówienia w Sklepie wydarzenia lub szkoleń dostarczanych całkowicie poprzez Internet w formie webinarów, Klient otrzyma pełen zwrot w przypadku anulowania udziału w wydarzeniu do 24h przed momentem rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku nieobecności na wydarzeniu bez uprzedniej anulacji, Klientowi nie przysługuje zwrot płatności.

7. Jednocześnie stosuje się przepisy prawa iż towar kupiony przez Internet można zwrócić bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie w terminie 10 dni kalendarzowych. Liczy się go od dnia wydania towaru, a gdy sprawa dotyczy świadczenia usługi — od dnia zawarcia umowy.

§ 5 Płatności

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy podany emailem przy potwierdzeniu złożenia zamówienia - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym 
  c) płatności elektronicznych realizowanych za pośrednictwem serwisu PayU

 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §3 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. 

§ 6 Dostawa 

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez klienta.

 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

 3. Wydając Towar sklep wydaje dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie klienta faktury VAT.

 4. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Zwrot oraz Wymiana Towaru

 1. Zgodnie z art. 7 Ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz.U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271 Z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w §5 ust. 1, klient będący konsumentem jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z oryginalną metką z ceną i kodem kreskowym.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 Ust. 3 Ustawy.

 5. W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wysłać na adres email biuro@atmaia.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać towar na własny koszt na adres: ul. Narbutta 25 m. 4, 02-536 Warszawa. Odbiorca: Atmaia S.C. Dariusz Chwiejczak, Marta Kuśpit. Zwrot należności obejmuje wartość odsyłanego towaru oraz koszt wysyłki towaru od Sprzedawcy do Klienta. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez klienta.

 6. Klient za uprzednią zgodą Sklepu może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Klienta wymienić towar na inny. 

 7. W celu dokonania wymiany towaru należy wysłać zapytanie na adres e mail: biuro@atmaia.pl. Po otrzymaniu przez Sklep zapytania, Klient otrzyma od nas mailem potwierdzenie dostępności towaru, (co oznacza wyrażenie akceptacji sklepu na wymianę towaru) po potwierdzeniu dostępności towaru wymieniany produkt należy wysłać na własny koszt na adres Sklepu.

 8. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez klienta lub zwrócona przez Sklep. W sytuacji gdy cena towaru, na który na stępuje wymiana, jest wyższa, wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przez Sklep przelewu.

 9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 8 Reklamacja Towaru 

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 Z zm.) Wobec klientów będących konsumentami, sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będących konsumentami, sklep odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać zgłoszenie reklamacji na adres email biuro@atmaia.pl, a następnie wysłać towar na adres:. ul. Narbutta 25 m. 4, 02-536 Warszawa. Odbiorca: Atmaia S.C. Dariusz Chwiejczak, Marta Kuśpit. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu. 

 3. Sklep poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w zgłoszeniu email dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§ 9 Ochrona danych osobowych 

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 R. “O ochronie danych osobowych” (dz.U. Nr 133 poz. 883). w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl